6. Kyu – Gult belte

A. Teknikker Kihon         1.    Tachikata             – Kake Ashi Dachi     2.    Tsuki             – Shuto Yoko Ganmen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Hizo Uchi             – Shuto Jodan Uchi Uchi, Shuto Sakotsu Uchi Komi, Ushiro Hije Ate             – Nihon Nukite, Yonhon Nukite(Jodan/Chudan)     3.     Uke             – Enkei, Gyaku Tsuki, Mawashi Gedan Barai, Juji Gedan Barai             – Hiji Uke, Jodan Shuto Uchi Uke     4.    Keri             – Les mer…

9. Kyu – Oransje belte

A. Teknikker Kihon 1. Tachikata Musibi DachiOpen Toe Stance  Kokutsu DachiBackward Leaning Stance Heiko Dachi Heisuko Dachi 2. Tsuki Seiken Shita TsukiLower Punch  Seiken Tate Tsuki Jodan, Chudan, GedanUpper Vertical Punch  Seiken Kagi Tsuki Hiji AteJodan, Chudan Upper Elbow Strike  3. Uke Seiken/Shuto Chudan Uchi UkeMiddle Inside to Outside Block Les mer…