6. Kyu – Gult belte

A. Teknikker Kihon         1.    Tachikata             – Kake Ashi Dachi     2.    Tsuki             – Shuto Yoko Ganmen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Hizo Uchi             – Shuto Jodan Uchi Uchi, Shuto Sakotsu Uchi Komi, Ushiro Hije Ate             – Nihon Nukite, Yonhon Nukite(Jodan/Chudan)     3.     Uke             – Enkei, Gyaku Tsuki, Mawashi Gedan Barai, Juji Gedan Barai             – Hiji Uke, Jodan Shuto Uchi Uke     4.    Keri             – Les mer…