Seiken Oi Tsuki Jodan

Seiken Oi Tsuki Chudan

Seiken Oi Tsuki Gedan

Seiken Gyaku Tsuki Jodan

Seiken Gyaku Tsuki Chudan

Seiken Gyaku Tsuki Gedan

Seiken Morote Tsuki Jodan

Seiken Morote Tsuki Chudan

Seiken Morote Tsuki Gedan

Seiken Ago Uchi

Kategorier: 10.kyuSyllabus

Eelco Ørn-Dijkstra

http://www.algardkarate.net